١٠

گاهی خیلی رو عصابی...

/ 6 نظر / 20 بازدید
طناز

یه ماشین از خیابون یه طرفه رد شد.من دیدمش..تو چی؟

.

.

...

آهای گلم، جون دلم، چی شد چشای شادت؟ می شه مگه نیاد دیگه خاطره هام به یادت آهای گلم، جون دلم، چی شد چشای شادت؟ می شه مگه نیاد دیگه خاطره هام به یادت آهای گلم، جون دلم، بهم بگو چه جوری راضی شدی به رفتنو درد غریب و دوری؟ درد غریب و دوری هق هق و گریه و آه، دست من از تو کوتاه رسیدم آخر راه، دست من از تو کوتاه هق هق و گریه و آه، دست من از تو کوتاه رسیدم آخر راه، دست من از تو کوتاه دست من از تو کوتاه به غیر تو هیچ کسی رو تو زندگیم نداشتم به خاطرت غرورمو من زیر پا گذاشتم چقد سوال بی جواب بعد تو مونده باقی حتی صدات، اشک چشات، نمی شه هم اتاقی جون خودت، جون خودم، محض دل شکسته ام بیا به خاطر خدا، منتظرت نشسته ام منتظرت نشسته ام هق هق و گریه و آه، دست من از تو کوتاه رسیدم آخر راه، دست من از تو کوتاه هق هق و گریه و آه، دست من از تو کوتاه رسیدم آخر راه، دست من از تو کوتاه دست من از تو کوتاه هق هق و گریه و آه آه آه آه آه آهای گلم، جون دلم، چی شد چشای شادت؟ می شه مگه نیاد دیگه خاطره هام به یادت خاطره هام به یادت