٢

من می توانم تحمل کنم...من باید بتوانم تحمل کنم حتا اگر دهانم تلخ باشد.حتا اگر خواب و واقعیتم با هم قاطی شده باشد باز هم می  توانم تحمل کنم...

 

/ 0 نظر / 9 بازدید